blank
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
blank
saddle
1 n. balnas; 2. v. balnoti (balnoja, balnojo)
blank
blank